Udvidet frit valgDe ældre er begejstrede for det frie valg

Andel ældre, fordelt efter type hjælp og leverandør, der synes, frit valg er vigtigt eller meget vigtigt (procent)

Kilde: Indenrigs- og Socialministeriet, 2009: Brugertilfredshedsundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem;
Sundheds- og Ældreministeriet, 2015: Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Flere og flere ældre mener, at det er vigtigt at kunne vælge frit mellem private og kommunale leverandører af hjemmehjælp. Fra 2009 til 2015 er der 13 procentpoint flere ældre, der mener, at frit valg er vigtigt eller meget vigtigt. Særligt de ældre, som får hjælp af de kommunale leverandører, mener i højere grad, at det frie valg er vigtigt.

 

Muligheden for selv aktivt at vælge sin leverandør er altså i stigende grad også vigtigt for de ældre, som (endnu) ikke har valgt en privat leverandør. Indførelsen af det frie valg på ældreområdet i 2003 har dermed været en stor succes.


DI ønsker at sikre rammerne for et fortsat succesfuldt samspil mellem kommunale
og private leverandører.

Derfor anbefaler DI:

At der udarbejdes nationale indikatorer for kvaliteten af den service, der leveres af leverandører på ældreområdet.
Læs mere

At Tilfredshedsportalen.dk udvikles, så tilfredsheden fremgår sammen med indikatorer for kvaliteten.
Læs mere

At borgerens frie valg på ældreområdet udvides til at omfatte hjemmesygepleje, det indledende rehabiliteringsforløb og genoptræning.
Læs mere

At der etableres et fælleskommunalt tilsyn på ældreområdet, der skal godkende leverandører, føre tilsyn med driften, samt sikre at de ældre får den hjælp og omsorg, de er berettiget til.
Læs mere

At driftsoverenskomster for plejecentre udfases, så selvejende plejecentre fremover alene drives i regi af friplejeboligloven, hvis opgaven ikke har været udbudt i fri konkurrence.
Læs mere

At der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med konkrete forslag til organiseringen af fremtiden ældreboliger.
Læs mere

Se flere anbefalinger fra DI på ældreområdet her
Læs DI’s øvrige anbefalinger her:


Måltal
og udbudsstrategier
Udvidet
fritvalg
Mindre
konkurrenceforvridning
Tema: Vagt- og sikkerhedEn stadig større andel af de ældre vælger private leverandører

Private leverandørers markedsandele på ældreområdet

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og DI-beregninger

DI har fået lavet særkørsler hos Danmarks Statistik, der viser udviklingen og fordelingen af private leverandørers markedsandele på pleje- og omsorgsområdet. De private leverandørers markedsandele målt på det samlede antal visiterede timer for personlig pleje og praktisk hjælp er steget med mere end 80 pct. fra 2009 til 2015.

 

På trods af en stor vækst i de private leverandørers markedsandele har de kommunale leverandører – med omkring 85 pct. af de leverende hjemmehjælpstimer – stadig noget nær monopol. Det gælder særligt inden for personlig pleje, hvor de kommunale leverandørers markedsandele udgør næsten 90 pct.
Kommunerne har monopollignende status på ældreområdet

Markedsandele på ældreområdet

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og DI-beregninger