Styrkede indkøbs- og udbudskompetencer i kommunerneEffekter som følge af oprustning på indkøbs- og udbudsområdet


Kilde: Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, 2013: Offentlige indkøbsfunktioner – Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

En analyse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har tidligere vist, at når offentlige myndigheder opruster på udbudsområdet, opnår de mange positive effekter. De opnår blandt andet flere besparelser, bedre kvalitet og bedre kontraktopfølgninger. En indkøbs- og udbudsafdeling med få årsværk har ikke de samme forudsætninger for at indfri potentialerne, der eksempelvis ligger i at udnytte mulighederne i udbudsloven og sikre en effektivisering ved reel innovation i opgavevaretagelsen.

 

Det er derfor afgørende, at der i kommunerne skabes stærke faglige miljøer i indkøbs- og udbudsafdelingerne, der kan sikre kommunerne flere af mange positive effekter. Kommunerne bør både sikre, at medarbejderne har tilstrækkelige og opdaterede kompetencer, og at indkøbs- og udbudsafdelingerne har tilstrækkelige medarbejdere og de rette medarbejderkompetencer.

DI ønsker, at kommunernes indkøbs- og udbudsafdelinger har de
nødvendige kompetencer i forbindelse med konkurrenceudsættelser
og opnår flest mulige positive effekter.

Derfor anbefaler DI:

At der iværksættes en generel, systematisk og formaliseret opkvalificering og efteruddannelse af medarbejderne i kommunernes indkøbs- og udbudsafdelinger.
Læs mere

At mindre kommuner bør indgå i et forpligtende samarbejde med andre kommuner for at sikre tilstrækkelige udbudskompetencer.
Læs mere

At der inden for udvalgte områder udarbejdes et standardiseret materiale, der gør det lettere at udbyde opgaver.Læs DI’s øvrige anbefalinger her:


Måltal
og udbudsstrategier
Udvidet
fritvalg
Mindre
konkurrenceforvridning
Tema: Vagt- og sikkerhed