Status for konkurrenceudsættelsen i regionerneFaldende konkurrenceudsættelse i regionerne

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger

Regionernes konkurrenceudsættelse og brug af private leverandører opgøres med to indikatorer, som er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det er henholdsvis Regional Indikator for Konkurrenceudsættelse (RIKU) og Privat Tjenesteydelse Indikator (PTI).

Regional Indikator for Konkurrenceudsættelse måler andelen af driftsopgaver, som regionerne konkurrenceudsætter. Privat Tjenesteydelse Indikator er derimod en indikator for andelen af regionale opgaver, der er udlagt til private leverandører. Det betyder, at denne indikator også inddrager sygesikringsområdet, herunder opgaver udført af privatpraktiserende læger, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter, der leverer til den offentlige sektor.

 

Siden 2008 har regionernes konkurrenceudsættelse været faldende. Helt konkret er andelen af opgaver, der konkurrenceudsættes, faldet fra 23,5 pct. i 2008 til 19,9 pct. i 2015. Der har dermed været en tilbagegang i regionernes konkurrenceudsættelse på 3,6 procentpoint i løbet af de sidste syv år. Dermed adskiller regionerne sig fra staten og kommunerne, hvor der i samme periode har været en svagt stigende tendens i konkurrenceudsættelsen.

Generelt er der ikke stor variation i de enkelte regioners konkurrenceudsættelse. Region Syddanmark og Region Sjælland ligger i toppen og skabte i 2015 konkurrence om henholdsvis 23,5 pct. og 23,6 pct. af de udbudsegnede opgaver.

 

Region Hovedstaden ligger i bunden og konkurrenceudsatte kun 17,0 pct. Med en forskel mellem top og bund på 6,6 procentpoint er spredningen begrænset sammenlignet med kommunerne og de statslige institutioner. Det skyldes blandt andet, at ingen af de fem regioner har formået at øge konkurrenceudsættelsen til et højt niveau.
Stort potentiale for konkurrenceudsættelse i regionerne

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger


Den lave konkurrenceudsættelsesgrad i regionerne betyder, at der er potentiale for at gøre det regionale marked langt større. Helt konkret stod regionerne i 2015 for udbudsegnede opgaver for 93 mia. kr. Heraf blev opgaver for 17 mia. kr. konkurrenceudsat. Det vil sige, at der er et potentiale for at konkurrenceudsætte regionale opgaver for yderligere 74 mia. kr.

 

Potentialet er størst i Region Hovedstaden, da regionen har det største driftsbudget og den laveste konkurrenceudsættelsesgrad. Alene i Region Hovedstaden kan der derfor udbydes opgaver for yderligere 27 mia. kr. I Region Sjælland er situationen den modsatte, men her er der fortsat potentiale for at øge markedet for regionale udbud med 9 mia. kr.Regionernes støttefunktioner leveres også på det private marked

Opgaveområde
Opgavetyper
Drift og vedligehold
Håndværkerydelser, drift af parkeringsanlæg, vedligehold af grønne områder
Intern service og logistik
Patienttransport, receptionsservice og omstillingstjeneste, posthåndtering og intern support, vagt- og sikkerhedsopgaver, varetransport, lagerdrift
Madservice og kantinedrift
Patientbespisning, personalebespisning, kiosk- og cafédrift
Sanitære forhold
Rengøring, vinduespolering, vaskeriydelser, laboratorieopvask
Sundhed
Blodprøver fra læger, vikarydelser


For at sætte gang i en positiv udvikling kan regionerne blandt andet sende flere støttefunktioner i udbud. Støttefunktioner er serviceopgaver, der ikke er direkte tilknyttet de kliniske behandlinger, men som udgør en væsentlig del af hospitalsdriften. Mens det for regionerne er støttefunktioner, er der for de private serviceleverandører tale om deres respektive kerneforretninger.

Når regionerne udbyder deres støttefunktioner, indhenter de således tilbud fra virksomheder, der er specialiserede i at udføre netop disse opgaver. Markedet for støttefunktioner er velfungerende med skarp konkurrence, og derfor kan regionerne typisk frigøre ressourcer, som de kan bruge på deres kerneopgaver såsom behandling af patienter.

 

Der er desuden et marked for Facility Management-løsninger. Regionerne kan derfor med fordel samle en række støttefunktioner i ét udbud. Eksempelvis kan regionerne udbyde en samlet løsning inden for rengøring, patienttransport samt kiosk- og kantinedrift. Derigennem kan regionerne høste gevinsterne af de synergieffekter, der kan opnås, når leverandørerne får mulighed for at sammentænke støttefunktionerne.Se mere om status på konkurrenceudsættelsen

Samlede offentlig sektor

Staten

Kommunerne