Mindre konkurrenceforvridningIndtægtsdækket virksomhed i staten

Kilde: Konkurrencerådet, maj 2016: Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder

Danske virksomheder oplever i dag udfordringer med unfair konkurrence fra offentlige aktører, der gennemfører erhvervsaktiviteter. Det er eksempelvis tilfældet, når offentlige videninstitutioner sælger analyseaktiviteter indtægtsdækket, eller kommuner videresælger borgernes kasserede elektronik i et omfang, som rækker udover deres mandat. Det kan også ske, når offentlige aktørers erhvervsaktiviteter ikke prissættes korrekt, eksempelvis når en kommune afgiver et kontrolbud med en kunstigt lav pris på en opgave om vejvedligehold.

 

Konkurrencen, som danske virksomheder eksempelvis oplever fra statslig indtægtsdækket virksomhed, er stigende. Ifølge en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er der sket en stigning i statens indtægtsdækkede aktiviteter på 20 pct. fra 2011 til 2014.

Det skal være på fair og lige vilkår, når offentlige myndigheder
driver erhvervsmæssig virksomhed.

Derfor anbefaler DI:

At reglerne for prisfastsættelse af offentlige indtægtsdækkede aktiviteter revideres, så det er i overensstemmelse med retningslinjerne om konkurrenceneutralitet fra OECD.
Læs mere

At der nedsættes et udvalg, der skal fastlægge grænserne for offentlige aktiviteter på private markeder, herunder særligt indtægtsdækkede aktiviteter for statslige institutioner.
Læs mere

At offentlige tilskud, der forvrider konkurrencen mellem private og offentlige virksomheder, skal kortlægges og afskaffes.
Læs mere

At kommunernes erhvervsaktivitet kortlægges og vurderes i forhold til kommunalfuldmagten.

At kontrolbudsbekendtgørelsen ændres, så krav til offentliggørelse, opfølgning og overholdelse af vindende kontrolbud skærpes.
Læs mere

At Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal føre tilsyn med offentlige indkøbscentraler som SKI, så det sikres, at centraliseringen af det offentlige indkøb og den følgende offentlige købermagt ikke får uhensigtsmæssige konsekvenser for konkurrencen på markedet.Læs DI’s øvrige anbefalinger her:


Måltal
og udbudsstrategier
Udvidet
frit valg
Styrkede
udbudskompetencer
Tema:
Vagt- og sikkerhed