DI anbefalerAndelen af konkurrenceudsatte ydelser i den offentlige sektor

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger

Et stærkt samarbejde mellem den offentlige sektor og erhvervslivet er med til at udvikle og effektivisere de offentlige services. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet er det muligt at skabe konkurrence om offentlige opgaver for i alt 394,5 mia. kr. i staten, regionerne og kommunerne tilsammen. I 2015 blev der skabt konkurrence om opgaver for 101,5 mia. kr. Ud af dette beløb vandt private virksomheder opgaver for 100,9 mia. kr., mens den offentlige sektor vandt egne udbud svarende til opgaver for 0,6 mia. kr.

 

Konkurrence om de offentlige opgaver er med til at sikre, at der sker en løbende effektivisering og innovation i leveringen af den skattefinansierede velfærd. Når private virksomheder får mulighed for at byde ind på de skattefinansierede opgaver, kan deres erfaringer, arbejdsgange, teknologiske løsninger mv. bidrage til at udvikle velfærden.

DI mener, at konkurrence bør fylde mere i den offentlige sektor, så dynamikken, idéerne og udviklingen fra det frie marked i højere grad inddrages i produktionen og leveringen af den skattefinansierede velfærd.

Derfor anbefaler DI:

At der fastsættes et politisk mål om, at 45 pct. af de udbudsegnede driftsopgaver skal konkurrenceudsættes i 2025.
Læs mere

At offentlige myndigheder udarbejder flerårige udbudsstrategier for at styrke det strategiske arbejde med konkurrenceudsættelse.
Læs mere

At der sikres en systematisk opfølgning på, om de enkelte ministerier, styrelser mv. overholder statens udbudspolitik.
Læs mereLæs DI’s øvrige anbefalinger her:


Udvidet
frit valg
Styrkede
udbudskompetencer
Mindre
konkurrenceforvridning
Tema:
Vagt- og sikkerhedDI’s tilgang til konkurrence om skattefinansierede opgaver

Den offentlige sektor kan skabe konkurrence om opgaverne og inddrage private leverandører på to måder.

De to måder kan også kombineres, som det eksempelvis sker, når kommunerne udvælger leverandørerne i fritvalgsordningen på hjemmehjælpsområdet med udbud.

 

1. Den offentlige myndighed udbyder en opgave, hvorefter den tilbudsgiver, der afgiver det bedste tilbud, skal varetage opgaven.

2. Borgerne får frit valg mellem forskellige leverandører til levering af en visiteret velfærdsservice.
Konkurrence i den offentlige sektor

DI mener, at konkurrence skal fylde mere i den offentlige sektor. DI har ikke en generel holdning til, om den ene eller den anden form for konkurrence er at foretrække.

 

De to måder at skabe konkurrence om opgaverne på er ikke gensidigt udelukkende, og den mest hensigtsmæssige form for konkurrence afhænger af opgavens karakter.